Přejít na obsah

O NÁS
Získání potřebných poznatků o inženýrskogeologických poměrech území pro různé stupně projektové přípravy, pro účely sanace v důsledku činnosti člověka i přírodních vlivů na zemský povrch a o podmínkách nejvhodnějšího využití krajiny.
a) inženýrskogeologický regionální výzkum
Jeho výsledkem jsou všeobecně platné poznatky použitelné pro všechny stavební a jiné činnosti v krajině. Objasňuje inženýrskogeologické poměry daného území a poskytuje podklady pro různé stupně územního plánování a urbanizace, případně pro počáteční etapy projektové přípravy konkrétních staveb, (orientační a předběžný průzkum). Výsledkem IGP jsou inženýrskogeologické mapy s textovými, grafickými a jinými přílohami.
b) inženýrskogeologický průzkum staveniště
Je zaměřen již konkrétně. Má podat podrobné objasnění inženýrskogeologických poměrů na staveništi a zhodnotit podmínky pro realizaci projektovaného objektu (zejména v etapě podrobného a doplňkového průzkumu). Projektantům má poskytnout dostatečně spolehlivé údaje o základových poměrech na staveništi včetně předpokládaných důsledků stavebního zásahu do původního prostředí, vhodnosti místních materiálů pro stavební účely apod.

další...

Návrat na obsah